PROGRAM

28. september 2017 / 28th September 2017

 

10:00 – 13:30  Registrácia / Registration

 

13:30 – 14:00  Otvorenie / Opening

Prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

rektor Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, Slovensko / Rector of Trnava University in Trnava, Trnava, Slovakia

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, Slovensko / Dean of Faculty of Law, Trnava University in Trnava, Trnava, Slovakia

Doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

predsedníčka Správnej rady Nadácie Štefana Lubyho, Trnava, Slovensko / Chair of the Board of Directors, Štefan Luby Foundation, Trnava, Slovakia

 

14:00 – 14:30  Prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc.

Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, Slovensko / Faculty of Law, Trnava University in Trnava, Trnava, Slovakia, odborný garant konferencie / conference expert guarantee

K téme: úvodný referát / On the topic: Opening speech

 

14:30 – 14:55  Prof. dr. M.W. (Martijn) Hesselink

Právnická fakulta, Univerzita v Amsterdame, Holandsko / Faculty of Law, University of Amsterdam, Netherlands

Private law and distributive injustice: inequality of wealth or of power?/ Súkromné právo a distributívna nespravodlivosť: Nerovnosť majetku alebo moci?

 

14:55 – 15:20  Prof. dr. sc. Tatjana Josipović

Právnická fakulta, Univerzita v Záhrebe, Chorvátsko / Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia

Social Role of Private Law in the Financial Crisis / Sociálna úloha súkromného práva vo finančnej kríze

 

15:20 – 15:45  Prof. Dr. Dušan Nikolič, PhD.

Právnická fakulta, Univerzita v Novom Sade, Srbsko / Faculty of Law, University of Novi Sad, Serbia

Social equilibrium and justly private law/ Sociálna rovnováha a spravodlivosť súkromného práva

 

15:45 – 16:05  Diskusia / Discussion

 

16:05 – 16:30  Prestávka / Coffee Break

 

16:30 – 16:55  Prof. Dr. Evgeny Alekseevich Sukhanov, LL.D.

Právnická fakulta, Lomonosova moskovská štátna univerzita, Moskva, Rusko / Faculty of Law, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Moderne Reform des russischen Gesellschaftsrechts und Rechte der "kleinen" AG-Mitglieder?/ Nová reforma ruského práva obchodných spoločností a práva „malých“ členov akciových spoločností.

 

16:55 – 17:20  Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko /Faculty of Law, Pavol Jozef Šafárik University, Košice, Slovakia

Vzťah sociálnej nerovnosti a liberálne (či neoliberálne) koncipovanej úpravy sporového procesu / The Relationship of Social Inequality and Liberal (or Neoliberal) Conception of Common Pleas

 

17:20 – 17:45  Prof. Dr. Christiane Wendehorst, LL.M.

Právnická fakulta, Univerzita vo Viedni, Rakúsko / Faculty of Law, Wien University, Austria

A paper on personal and other data given as consideration for digital content and services / Úvaha o osobných alebo iných údajoch uvedených ako protihodnota za digitálny obsah alebo služby

 

17:45 – 18:10  Prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. / Doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD.

rektor Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, Slovensko / Rector of Trnava University in Trnava, Trnava, Slovakia / Teologická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, Slovensko / Faculty of Theology, Trnava University in Trnava, Trnava, Slovakia

Ochrana rodiny v sociálnom a právnom kontexte/ Protection of Family in Social and Legal Context

 

18:10 – 18:30  Diskusia / Discussion

 

19:00              Recepcia / Reception

 

 

29. september 2017 / 29th September 2017

 

09:00 – 09:25  Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

Právnická fakulta, Karlova Univerzita, Praha, Česká republika / Faculty of Law, Charles University, Prague, Czech Republic

Právo: rovnost a nerovnost / Law: Equality and Inequality

 

09:25 – 09:50  JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Slovensko / Institute of State and Law Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia

Sociálna spravodlivosť v práve / Social Justice in Law

 

09:50 – 10:15  Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika / Faculty of Law, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Spravedlnost soukromého / občanského práva / Equity of Private / Civil Law

 

10:15 – 10:40  Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika / Faculty of Law, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Rovnost a slabost v soukromém právu jako vůle a představa? (aneb rozprava nad sociálními důsledky zvláštních formálních skupinových statusů subjektů soukromého práva) / Equality and Weakness in Private Law as the Will and Representation (or Debate Over the Social Consequences of Specific Formal Group Statuses of Private Law Subjects)

 

10:40 – 11:00  Diskusia / Discussion

 

11:00 – 11:20  Prestávka / Coffee Break

 

11:20 – 11:45  Doc. Dr. Christian Alunaru

Právnická fakulta, Západná univerzita Vasilea Goldișa, Arad, Rumunsko / Faculty of Law, Vasile Goldiș Western University of Arad, Romania

The Role of the New Romanian Private Law in Counteracting the Growing Wealth Inequality / Úloha nového rumunského súkromného práva v boji proti rastúcej majetkovej nerovnosti

 

11:45 – 12:10  Prof. Dr hab. Piotr Fiedorczyk

Právnická fakulta, Univerzita v Białystoku, Poľsko / Faculty of Law, University of Białystok, Poland

Matrimonial property regimes and their impact on the economic situation of families. Historical issues./ Majetkové vzťahy manželov a ich vplyv na ekonomickú situáciu rodín. Historický pohľad.

 

12:10 – 12:35  Prof. Dr. Dr. h. c. Gábor Hamza 

Právnická fakulta, Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti, Maďarsko / Faculty of Law, Eötvös Loránd University in Budapest, Hungary

Legal Regulation as a Means to Establish Social Aequality / Právny predpis ako prostriedok vytvárania sociálnej rovnoprávnosti

 

12:35 – 13:00  Diskusia / Discussion

 

13:00 – 14:00  Obed / Lunch

 

14:00 – 14:25  Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Fakulta práva a administratívy, Jagelovská univerzita, Krakov, Poľsko / Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Consumer. Destruction of the concept./ Spotrebiteľ. Deštrukcia pojmu.

  

14:25 – 14:50  Doc. JUDr. Monika Jurčová PhD.

Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, Slovensko / Faculty of Law, Trnava University in Trnava, Trnava, Slovakia

Úlohy práva v kolaboratívnej ekonomike / Tasks for Law in Collaborative Economy

 

14:50 – 15:15  JUDr. Jan Tryzna, PhD.

Právnická fakulta, Karlova Univerzita, Praha, Česká republika / Faculty of Law, Charles University, Prague, Czech Republic

Faktické a právní limity práva při prosazování principu rovnosti / Factual and Legal Limits of Law in Promoting the Equality Principle

 

15:15 - 15:40  Doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, Slovensko / Faculty of Law, Trnava University in Trnava, Trnava, Slovakia

Právo a odstraňovanie majetkových rozdielov / Law and Elimination of Wealth Inequality

 

15:40 – 16:00  Diskusia / Discussion

 

Záver konferencie / Conclusion of the Conference

 

Čaj o piatej / Afternoon Tea

Copyright © 2017. Konferenčný portál Právnickej Fakulty. Made by Qintec