Prosíme autorov, aby sa pri písaní svojich originálnych, doteraz nepublikovaných  príspevkov pridržiavali nasledovných štandardov:

 1. Jazyk príspevku: slovenský alebo český jazyk
 2. Formátovanie príspevku:
  1. Texrový editor MS Word (*.doc, *.docx); Formát strany: A4; Okraje strany: 2,5 cm zo všetkých strán; Typ písma: Times New Roman, veľkosť písma 12 bodov riadkovanie 1,5.
  2. V poznámkach pod čiarou písmo Times New Roman veľkosti 10 bodov. Citácie a poznámky uvádzať pomocou funkcionality programu Microsoft Word pod čiaru na príslušnej strane pod seba a priebežne číslovať, pritom číslo poznámky písať ako index.
  3. Nadpisy a podnadpisy v texte príspevku číslovať štruktúrovaným (tzv. právnickým) číslovaním (1 - 1.1 - 1.1.1 atď.)
  4. V texte nedeliť slová na konci riadku a nečíslovať strany
 3. Citovanie bibliografických údajov:  podľa normy ISO 690
 4. Štruktúra príspevku:

Názov príspevku:          názov príspevku a jeho anglická alebo nemecká mutácia;

Autor príspevku:           tituly a hodnosti autora, pracovisko;

Abstrakt:                         abstrakt v pôvodnom jazyku, cca 10 riadkov;

Kľúčové slová:               uviesť kľúčové slová v pôvodnom jazyku, cca 10 výrazov;

Text príspevku:             text podľa potreby vnútorne členený na štruktúrované kapitoly;

Summary / Zusammenfassung – záverečný súhrn v anglickom alebo nemeckom jazyku (názov podľa použitého jazyka);

Literatúra:                     zoznam použitej literatúry (fakultatívne).

Kontaktné údaje autora

Copyright © 2017. Konferenčný portál Právnickej Fakulty. Made by Qintec