Financovanie cirkví a náboženských spoločností - história a súčasnosť

Termín konania: 30. 11. 2017 - 30. 11. 2017
Trnava
Slovensko

Vážená pani kolegyňa, vážený pán kolega,

v súvislosti s riešením grantového projektu VEGA 1/0254/16 Financovanie cirkví a náboženských spoločností dovoľuje si Vás Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

v spolupráci

Katedrou cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

a

Ústavom pre konfesné právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode

pozvať k aktívnej účasti na vedeckej konferencii

Financovanie cirkví a náboženských spoločností – história a súčasnosť

ktorá sa uskutoční dňa 30. 11. 2017 v Trnave

od 9.30 v zasadacej miestnosti Collegium Novum

Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Kollárova ul. č. 10, 2. poschodie

Kontaktná osoba: ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.

Kontakt: michaela.moravcikova@truni.sk

Tel: 033 59 39 601

Copyright © 2018. Konferenčný portál Právnickej Fakulty. Made by Qintec