TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE, PRÁVNICKÁ FAKULTA

Katedra trestného práva a kriminológie

Katedra propedeutiky právnických predmetov

 

Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom

RESTORATÍVNA JUSTÍCIA A SYSTÉM ALTERNATÍVNYCH TRESTOV

organizovanú v rámci projektu APVV-0179-12, jeho tretej etapy ,,Restoratívna justícia a alternatívne tresty v podmienkach Slovenskej republiky“

4. mája 2017 (štvrtok)

Konferenčná sála, hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5,

971 01 Trnava, Slovenská republika

 

Aktívnu alebo pasívnu účasť na konferencii je nevyhnutné potvrdiť prostredníctvom konferenčného portálu Právnickej fakulty Trnavskej university v Trnave do 26. apríla 2017.

Príspevok, ako výstup z konferencie do zborníka, je potrebné odovzdať do 31. mája 2017.

Účasť na konferencii nie je podmienená úhradou konferenčného poplatku.

Počas konferencie bude zabezpečený obed a občerstvenie.

Rokovací jazyk konferencie je slovenský, český a anglický.

 

Bližšie informácie o medzinárodnej vedeckej konferencii nájdete na nasledujúcej webstránke:

http://www.pravnickekonferencie.sk

 

Odborná garancia konferencie:

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Copyright © 2017. Konferenčný portál Právnickej Fakulty. Made by Qintec