Zásady zákona o správnom trestaní

Termín konania: 07. 04. 2017 - 07. 04. 2017
Bratislava
Slovensko

Trnavská univerzita v Trnave

Právnická fakulta

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva

si Vás dovoľuje pozvať
na medzinírodnú vedeckú konferenciu


Zásady zákona o správnom trestaní

Bratislava, Slovenská republika


organizovanú v rámci projektu APVV-0024-12
„Verejná správa a ochrana základných práv a slobôd
v právnej teórii a praxi“

Konferencia sa koná pod záštitou dekanky Právnickej fakulty TU v Trnave, doc. JUDr. Mgr. Andrei Olšovskej, PhD.

Cieľom česko-slovenskej vedeckej konferencie je poskytnúť slobodný a nezávislý priestor pre diskusiu odborníkov nielen z oblasti právnej teórie, ale aj zamestnancov legislatívnych odborov ústredných orgánov štátnej správy, sudcov a prokurátorov, poskytnúť im možnosť zverejniť ich podnety a názory, ktoré by mohli ovplyvniť výsledný obsah budúceho zákona o správnom trestaní. Ten  by mal na Slovensku plniť funkciu zákona kódexového charakteru, t. j. zakotviť princípy a všeobecná pravidlá pre prejednávanie správnych deliktov explicitne a jednotne, pre všetky kategórie správnych deliktov bez toho, aby bolo potrebné novelizovať osobitné zákony upravujúce skutkové podstaty správnych deliktov.
Nezastupiteľný význam by mala mať osobná účasť odborníkov z Českej republiky, v ktorej už obdobný zákon  bol prijatý – zákon č. 250/2016 Z. z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nadobudne účinnosť v roku 2017. Ich názory môžu už v súčasnosti byť cenným zdrojom informácií pre slovenskú legislatívu.
Organizátor konferencie očakáva, že účastníci konania zamerajú svoje vystúpenia tak, aby ich obsah bol využiteľný pre formuláciu legislatívneho zámeru zákona o správnom trestaní.

Hlavné tematické oblasti konferencie:

1. Hmotnoprávne a procesnoprávne princípy a inštitúty uplatňované v správnom trestaní – obsah, právna podstata a ich výklad, aplikácia vykonávateľmi verejnej správy, súdmi a prokuratúrou.
2. Medzinárodné vplyvy a obsah ústavnoprávnej a zákonnej úpravy trestania.
3. Vzťah trestnoprávnej a administratívnoprávnej zodpovednosti.
4. Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb a zodpovednosť za správne delikty – vzájomné vzťahy a aplikačné problémy.
5. Využiteľnosť základných zásad Trestného poriadku a zásad ukladania trestov podľa Trestného zákona vo veciach správneho trestania.

Kontaktná osoba: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.

Kontakt: sona.kosiciarová@truni.sk

Tel: +421335939634

Copyright © 2017. Konferenčný portál Právnickej Fakulty. Made by Qintec