Cezhraničná spolupráca pri dočasnom vyslaní zamestnancov do Európskej únie alebo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru

Termín konania: 20. 02. 2017 - 31. 05. 2017
Trnava
Slovensko

KatedraPPaPSZ

si Vás dovoľuje pozvať

na on-line spôsobom konanú vedeckú konferenciu

"CEZHRANIČNÁ  SPOLUPRÁCA  PRI  DOČASNOM  VYSLANÍ  ZAMESTNANCOV  DO EURÓPSKEJ  ÚNIE  ALEBO  KRAJÍN  EURÓPSKEHO  HOSPODÁRSKEHO  PRIESTORU"

organizovanú v rámci projektu VEGA č. 1/0203/16

"Vyváženosť práv a povinností zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch" 

    Vysielanie zamestnancov podporujúce základné slobody EÚ predstavuje rozsiahlu a zložitú nadodvetvovú problematiku, ktorá zahŕňa v sebe pracovné, finančné, obchodné a sociálnozabezpečovacie aspekty.
    Náročnosť zvládnutia tejto problematiky podčiarkuje závažná pristupujúca skutočnosť, ktorou je stret uvedených aspektov dotknutých viacerých národných právnych poriadkov, ktoré nezriedka inak ponímajú a realizujú právne nástroje involvujúce naznačené aspekty.
    Určité rámcové implementačné riešenia tejto neľahkej problematiky ponúka aj právo EÚ, posledne aktuálnou je smernica EP a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Odpoveďou slovenského zákonodarcu na túto smernicu bolo prijatie zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, ktorý napriek zavedeniu nových a pozitívnym prvkov (znaky identifikujúce vyslanie, užšia administratívna spolupráca členských štátov nasmerovaná na ľahké a zrozumiteľné získanie potrebných údajov verifikujúcich znaky skutočného vyslania vrátane doručovania potrebných dokumentov a rozhodnutí ukladajúcich sankcie, zakotvenie ochranných mechanizmov hosťujúcich zamestnancov, rozšírenie povinností hosťujúceho zamestnávateľa v rámci dohľadu a kontroly uskutočňovaného príslušnými orgánmi „domácich“ členských štátov) generuje nové otázky a problémy v aplikačnej praxi okrem už staronových interpretačných nejasností s posudzovaním okolností determinujúcich reálnosť vyslania a s tým spojeného určenia rozhodného právneho poriadku členského štátu EÚ je to napríklad aj novozavedený prvok subdodávateľskej zodpovednosti za nevyplatenú mzdu hosťujúcemu zamestnancovi.
    Ako vyplýva z naznačeného, zložitosť problematiky vyslania, resp. cezhraničného poskytovania služieb, a vrstvenie právnych vzťahov z nej vyplývajúcich so sebou prináša aj veľké množstvo povinností a administratívno-správnej agendy pre účastníkov uskutočňujúcich tento nadodvetvový inštitút, čo pre účely ich správneho (legálneho) plnenia a realizácie vyžaduje jej plné objektivizované pochopenie a vysokú mieru odbornej znalosti. Táto znalostná požiadavka o problematike vyslania v spojitosti s lacnou pracovnou silou je významným nástrojom, resp. výhodou, v konkurenčnom boji väčších poskytovateľov služieb a tovarov v rámci daných hospodárskych odvetví.

Kontaktná osoba: doc.JUDr. Miloš Lacko, PhD.

Kontakt: milos.lacko@gmail.com

Tel: +42133 59 39 626

Copyright © 2017. Konferenčný portál Právnickej Fakulty. Made by Qintec