Financovanie cirkví a náboženských spoločností v komparatívnej perspektíve

Termín konania: 04. 05. 2017 - 04. 05. 2017
Trnava
Slovensko

Medzinárodná vedecká konferencia

Financovanie cirkví a náboženských spoločností

v komparatívnej perspektíve

usporiadaná Ústavom pre právne otázky náboženskej slobody PFTU,

Acta Sanctorum, Inc., Chicago,

International Center for Law and Religion Studies J. Reuben Clark Law School, Brigham Young University,

Ústavom pre konfesné právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode

v rámci projektu Vega 1/0254/16 Financovanie cirkví a náboženských spoločností

dňa 4. mája 2017

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,

Kollárova ul. č. 10, Trnava

Kontaktná osoba: ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.

Kontakt: michaela.moravcikova@truni.sk

Tel: 033/59 39 640

Copyright © 2017. Konferenčný portál Právnickej Fakulty. Made by Qintec