Etika, slušnosť a spravodlivosť v práve

Termín konania: 15. 06. 2017 - 30. 06. 2017
Trnava
Slovensko

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

si Vás dovoľuje pozvať na on-line vedeckú konferenciu

Etika, slušnosť a spravodlivosť v práve

 

Vedecké podujatie nemá menšiu ambíciu než načrtnúť najzákladnejšie otázky kladené v súčasnosti - otázky etiky, slušnosti a spravodlivosti v práve. Pointuje zmysel právnej vedy a praxe ako súbor hodnôt garantujúcich ľudské práva a slobody, dôstojnosť ľudskej osoby a spoločenské hodnoty. Venuje sa vzťahu práva a morálky, ktoré plynú z ich genetickej vzájomnosti,  obsahovej zhody, pragmatického a normatívneho zamerania. Koncentruje sa nielen na problematiku teórie, ale aj praktického vyjadrenia súvzťažností etiky, slušnosti a spravodlivosti v práve, či už ide o základné hodnoty alebo ich relativizáciu, remoralizáciu práva, spravodlivé konanie, spravodlivé rozhodovanie, spravodlivý trest a nachádza ich vyjadrenia v rôznych právnych oblastiach.

 

 

Kontaktná osoba: ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.

Kontakt: michaela.moravcikova@truni.sk

Tel: +421335939640

Copyright © 2017. Konferenčný portál Právnickej Fakulty. Made by Qintec