Pracovné právo v digitálnej dobe

Termín konania: 06. 11. 2017 - 06. 11. 2017
Trnava
Slovensko

 

KatedraPPaPSZ

 

si Vás dovoľuje pozvať

 

na medzinárodnú vedeckú konferenciu

 

"PRACOVNÉ  PRÁVO V DIGITÁLNEJ DOBE"

 

organizovanú v rámci výskumného projektu APVV č. APVV-15-0066

(zodpovedná riešiteľka prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.)

 

"Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca"

 

Vo výskumnom projekte sme dosť významným spôsobom pokročili a na konferencii by sme sa chceli podeliť o doteraz získané poznatky z jeho riešenia a zo strany účastníka konferencie očakávame, že aktívne prispejete do odbornej a vedeckej diskusie o podobe moderného pracovného práva, aká zodpovedá požiadavkám digitálnej doby.

Pre bližšiu orientáciu v záložke "Anotácia konferencie" uvádzame náčrt problematiky, ktorú by mala vedecká rozprava na konferencii ako aj príspevky účastníkov rozvíjať. 

Z konferencie predpokladáme publikačný výstup v podobe zborníka (Vydavateľstvo Leges).  Vaše príspevky očakávame zaslať prostredníctvom tohto portálu (elektornicky nahrať pod vaším profilom) najneskôr do konca novembra 2017.
Účasť na konferencii nie je spojená s úhradou konferenčného poplatku. Účastník konferencie znáša náklady na cestovanie a ubytovanie. Organizátor konferencie financuje občerstvenie na konferencii a vydanie zborníka z konferencie.

Kontaktná osoba: Jozef Greguš

Kontakt: jozefingregus@gmail.com

Tel: +421 33/59 39 626

Copyright © 2017. Konferenčný portál Právnickej Fakulty. Made by Qintec