Warning message

Submissions for this form are closed.

Aktuálne otázky azylového práva I

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

            kolektív Katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pripravuje česko-slovenskú vedeckú konferenciu „Aktuálne otázky azylového práva I“ dňa 6. novembra v Bratislave. 

            Vedecké podujatie je prvým z troch plánovaných diskusných okrúhlych stolov, ktoré budú financované z grantového projektu VEGA č. 1/0200/18" s názvom „Aktuálne otázky azylového práva v Slovenskej republike – právna teória a prax“.

            Témou vedeckej rozpravy v roku 2018 sú medzinárodné a európske aspekty azylového práva, postoj európskych súdov a ich vplyv na prax členských štátov Európskej únie.         

            Cieľom konferencie je zhodnotiť transpozíciu práva Európskej únie do právnych poriadkov, súlad národnej úpravy s požiadavkami medzinárodných zmlúv, definovanie kladov a nedostatkov, aktuálnych otázok a výziev pre zákonnú úpravu v Slovenskej republike.

            Pozvanými účastníkmi sú nielen významné osobnosti z oblasti vedeckého výskumu, ale aj zástupcovia štátnych orgánov a členovia občianskych združení, ktorí sa venujú pomoci cudzincom a utečencom na Slovensku.      

            Príspevky prezentované v rámci konferencie budú publikované v recenzovanom  zborníku.   

 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.

vedúca riešiteľského kolektívu grantu