Warning message

Submissions for this form are closed.

Reformy súkromného práva v právnych dejinách

Katedra dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,
spolu s partnerskou stavovskou organizáciou Slovenská historická spoločnosť - Sekcia
právnych dejín, pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom
Reformy súkromného práva v právnych dejinách,
ktorá sa bude konať v rámci medzinárodného právnického kongresu
Trnavské právnické dni, dňa 30. septembra 2022.
Širšie navrhnutá nosná téma medzinárodnej vedeckej konferencie otvára horizonty
právno-historického skúmania a poznávania reformného potenciálu práva v histórii,
ktoré z bohatých archívnych prameňov poskytuje nevyčerpateľnú studnicu možných
nových a staronových pohľadov na témy, problémy a výzvy súkromného práva,
resp. jeho etablovaných alebo nedávno kreovaných súkromnoprávnych pododvetví.
Ide teda o vždy perspektívnu tému právno-historického vývoja, ale aj súčasného
pozitívneho práva, ktorá posúva a približuje rigidný systém práva na národnej
aj medzinárodnej úrovni potrebám a výzvam vždy meniacich sa a rozvíjajúcich sa
spoločností alebo jednotlivcov.
Organizátori pozývajú všetkých záujemcov z odboru právnej histórie a romanistiky,
aby prijali účasť na plánovanej medzinárodnej konferencii.
Objektom a subjektom vedeckého dialógu budú individuálne zvolené témy každého
z účastníkov, ktoré nechcú organizátori bližšie obmedziť, avšak akcentujú nutnosť
rešpektovať rámcové súkromnoprávne zameranie konferencie a potenciál minulého
práva odkrývať impulzy a tendencie smerujúce k proreformným premenám práva
v minulosti, súčasnosti a prípadne aj do budúcnosti.
Konferencia je plánovaná ako výstup z grantu VEGA č. 1/0018/19
Renesancia zabudnutých a znovu obnovených inštitútov dedičského práva na Slovensku.

 

 

P R I H L A S O V A N I E:
H T T P : / / W W W . P R A V N I C K E K O N F E R E N C I E . S K /

K O N T A K T: inge.lanczova@gmail